ກັບ
FLE
Faculty of Letters
Department of Lao Language and Mass Media
ຄອສ
ຄະນະອັກສອນສາດ
ພາກວິຊາ ພາສາລາວ​-ຊື່​ສານ​ມວນນຊົນ
ຂະແໜງຮຽນ
Social Sciences
ສັງຄົມສາດ
ລະດັບ
Bachelor
ປະລິນຍາຕີ
ຊື່
Bachelor of Arts in Lao Language and Literature Programme
ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີອັກສອນສາດສາຂາວິຊາພາສາລາວ​ວັນນະຄະດີ.
ຈາກ-ເຖິງ
2013
2017
ສະຖານະ
Approved
ຮັບຮອງ
Displaying 1 - 50 of 50 result(s)
semester_idsubject_id
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)S00SS141 - ລາວສຶກສາ 1
610IL121 - ພາສາສາດພຶ້ນຖານ
S30PO202 - ການເມືອງລາວ
610HW111 - ປະຫວັດສາດອາລະຍະທຳໂລກ
620EL121 - ພາສາຕ່າງປະເທດ(ພາສາອັງກິດ)
400VE102LT - ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
610TL121 - ທິດສະດີວັນນະຄະດີລາວ
400SO211 - ສັງຄົມວິທະຍາເບື້ອງຕົ້ນ
610LL101 - ພາສາລາວ
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)610LC122 - ວັດທະນະທຳລາວ
610AH121 - ປະຫວັດຕົວອັກສອນ ແລະ ອັກສອນລາວເດີມ
610HL121 - ປະຫວັດວັນນະຄະດີລາວ
900LS102V - ລາວສຶກສາ 2
610UL211 - ພາສາລາວນຳໃຊ້ໂດຍສັງເຂບ
610OL221 - ວັນນະຄະດີປາກເປົ່າ
620GE122 - ພາສາອັງກິດ 2
700PY101LT - ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)610TL221 - ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ 1
610GL211 - ທິດສະດີພາສາ 1
610PH221 - ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ
620EL221 - ພາສາຕ່າງປະເທດ(ພາສາອັງກິດ)
610EL211 - ຕັກກະວິທະຍາທາງພາສາ
S20LH362 - ປະຫວັດສາດລາວ
610FL111 - ແພ່ງພື້ນເມືອງ
610CP201 - ຄອມພິວເຕີ້ 1
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)610CL221 - ພາສາເພື່ອການສື່ສານ
610CA221 - ປະພັນສິນ
610TL322 - ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ 2
610IC111 - ວັດທະນະທຳອິນເດຍ-ຈີນ
610PO221 - ສັນທະສາດ
610DA221 - ອັກສອນທຳລາວ-ບາລີ
610LE321 - ວັດຈະນະສຶກສາ
620GE224 - ພາສາອັງກິດ 4
610LE111 - ວິວັດທະນາການພາສາລາວ
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)610DA321 - ອັກສອນທຳ 1
610LH321 - ປະຫວັດຕົວອັກສອນ
610LL331 - ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 1
620EL305 - ພາສາຕ່າງປະເທດ(ພາສາອັງກິດ)
610LT112 - ທິດສະດີວັນນະຄະດີ 2
610WR321 - ການຂຽນ 1
610SL561 - ແນະນຳພາສາສາດສັງຄົມ
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)610EX461 - ສຳນວນພາສາ
610SE461 - ອັດຖະສາດ
610VL441 - ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມ
610SY421 - ວາກະຍະສຳພັນ
610LL431 - ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 1
610LL433 - ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 3
610PS421 - ປາລີ-ສັນສະກິດໃນພາສາລາວ
620EL407 - ພາສາຕ່າງປະເທດ(ພາສາອັງກິດ)
610TL421 - ຫຼັກການປະລິວັດໜັງສື