ກັບ
FED
Faculty of Education
Department of Pedagogy Social
ຄສສ
ຄະນະສຶກສາສາດ
ພາກວິຊາ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ
ຂະແໜງຮຽນ
Social Sciences
ສັງຄົມສາດ
ລະດັບ
Bachelor
ປະລິນຍາຕີ
ຊື່
Curriculum for Bachelor of Education majoring in Politic
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສຶກສາສາດ ສາຂາ​ວິທະຍາ​ສາດສັງຄົມ ວິທະຍາສາດ ການ ເມືອງ
ຈາກ-ເຖິງ
2013
2017
ສະຖານະ
Approved
ຮັບຮອງ
Displaying 1 - 47 of 47 result(s)
semester_idsubject_id
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)711PY101 - ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ
743HP122 - ປະຫວັດປັດຊະຍາ
771PE103 - ພະລະສຶກສາ
743LP124 - ປັດຊະຍາລາວ
751GE101 - ພາສາອັງກິດ
731ST101 - ສະຖິຕິພື້ນຖານ
S00LS102 - ລາວສຶກສາ 2
743ML121 - ປັດສະຍາມາກ ເລນີນ 1
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)743BS126 - ສັງຄົມວິທະຍາພື້ນຖານ
743ET127 - ຈັນຍາສາດ
743HE122 - ປະຫວັດເສດຖະສາດ
743ML122 - ປັດສະຍາມາກ ເລນີນ 2
731CP101 - ຄອມພີວເຕີ
S00LS101 - ລາວສຶກສາ 1
761LC101 - ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ
S00PO101 - ການເມືອງ
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)743SC228 - ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ
743RD225 - ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
743MP234 - ຫຼັກການຕະຫຼາດ
711DP213 - ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ
743PS221 - ລະບົບການເມືອງໂລກ
704BL222 - ກົດໝາຍທຸລະກິດ
743CD225 - ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)704AL225 - ກົດໝາຍການປົກຄອງ
743IR225 - ການພົວພັນລະຫວ່າງ
743EP233 - ຫຼັກເສດຖະສາດ
743LG223 - ຕັກກະສາດ
711GE218 - ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)704KL321 - ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຍຸດຕິທຳ
700AR313 - ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ
743IM322 - ຂະບວນການກຳມະກອນສາກົນ
704SS321 - ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 1
743MT311 - ວິທີສິດສອນການເມືອງ 1
743PE321 - ເສດຖະສາດການເມືອງ
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 2)743SS322 - ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 2
700ME31 - ວັດ-ປະເມີນຜົນການສຶກສາ
743HR323 - ປະຫວັດສາດພັກ ປປລາວ
721EA311 - ບໍລິຫານການສຶກສາ
743MT312 - ວິທີສິດສອນການເມືອງ 2
743PP329 - ປັດຊະຍາລານເມືອງ
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)741CA411 - ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ, ປາຍ
743MT413 - ວິທີສິດສອນການເມືອງ 3
743PS424 - ຄວາມຮູ້ພັກການເມືອງ
700MR41 - ວິທີວິໄຈການສຶກສາ
700ET415 - ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)741FR422 - ​ບົດ​​ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ
741TP421 - ​ເຝິກກ​ຫັດ​ວິຊາ​ຊີບ​ຄູ