ກັບ
FSS
Faculty of Social Sciences
Department of Political Sciencesand Public Administration
ຄສຄ
ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ພາກວິ​ຊາ ການ​ເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ
ຂະແໜງຮຽນ
Social Sciences
ສັງຄົມສາດ
ລະດັບ
Bachelor
ປະລິນຍາຕີ
ຊື່
Bachelor of Arts in Political and Public Administration
ຫຼັກ​ສູດປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ສິລະ​ປະ​ສາດ ສາ​ຂາ ການ​ເມືອງແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ
ຈາກ-ເຖິງ
2013
2017
ສະຖານະ
Approved
ຮັບຮອງ
Displaying 1 - 52 of 52 result(s)
semester_idsubject_id
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)S00LS101 - ລາວສຶກສາ 1
S30PH135 - ປະຫວັດສາດປັດຊະຍາ
S30SP134 - ບັນຫາສັງຄົມ
SO00PO121 - ການເມືອງ
S30ET125 - ຈັນຍາສາດ
S00EL111 - ພາສາອັງກິດ 1
S00SS112 - ສັງຄົມສຶກສາ
S00HR112 - ມະນຸດສຳພັນ
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)S00LL112 - ພາສາລາວ
S00EL112 - ພາສາອັງກິດ 2
900 LS 122 - ລາວສຶກສາ 2
S30LG125 - ຕັກກະສາດ
700 PY 101 - ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ
S30SP223 - ປັດຊະຍາສັງຄົມ
S00CP112 - ຄອມພີວເຕີ
000DN201 - ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
S30PE235 - ເສດຖະສາດການເມືອງ
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)S30LP435 - ປັດຊະຍາລາວ
S30UR234 - ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
S30JL236 - ກົດໝາຍຍຸດຕິທຳ
S30BL236 - ກົດໝາຍທຸລະກິດ
S30EL222 - ພາສາອັງກິດ 3
S30PS224 - ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ
S30IS227 - ລະບົບການເມືອງໂລກ
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)S30PL235 - ປັດຊະຍາ ມາກ-ເລນິນ
S10GP223 - ພູມີລັດຖະສາດ
S30LL236 - ກົດໝາຍແຮງງານ
S30BM235 - ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
S30PR244 - ຍຸດທະສາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
S30PA238 - ການປົກຄອງລັດ
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)S30TM338 - ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
S30EL322 - ພາສາອັງກິດ 5
S30AL336 - ກົດໝາຍການປົກຄອງ
S30RM323 - ວິທີວິໄຈ
S00ST323 - ວິທີການທາງສະຖິຕິ
S30DE335 - ເສດຖະສາດພັດທະນາ
S30CA338 - ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
S30LA338 - ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 2)S30TA328 - ທິດສະດີການບໍລິຫານລັດ
S30PD334 - ການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາ
S30SM337 - ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 1+2
S30PP225 - ປັດຊະຍາການເມືອງ
S30PH337 - ປະຫວັດສາດພັກ
S30PO327 - ການເມືອງວິທະຍາ
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)S30PA437 - ກໍ່ສ້າງພັກ
S30LP437 - ການເມືອງລາວ
S30OA438 - ການບໍລິຫານອົງການ
S30IR437 - ການພົວພັນສາກົນ
S30DS437 - ພາວະຜູ້ນຳ
S30PM438 - ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການ
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)S00FR433 - ການຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ
S00IN433 - ການເຝິກງານ